Partner serwisu

Będą zmiany w PO Infrastruktura i Środowisko oraz Umowie Partnerstwa

Redakcja 06.07.2017

Będą zmiany w PO Infrastruktura i Środowisko oraz Umowie Partnerstwa
fot. clarita
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie projektu zmian w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Chodzi m.in. dostosowanie do strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju oraz do zmienianej Umowy Partnerstwa. Część zmian ma też służyć sprawniejszemu wydatkowaniu funduszy.
Do najważniejszych zmian o charakterze ogólnym należy uzupełnienie wymiaru terytorialnego działań programu o miasta średnie, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze. To także uelastycznienie koordynacji oraz podziału zakresu wsparcia z funduszy unijnych między poziomem regionalnym (regionalne programy operacyjne) a krajowym (POIiŚ). Zaproponowano także korektę sposobów wyboru projektów – uzupełniono o tryb konkursowy oraz pozakonkursowy. Ma to przyczynić się do sprawniejszego zarządzania projektami.

Pieniądze na drogi wodne

Jak poinformowano w rządowym komunikacie, w ramach zaproponowanych zmian umożliwiono finansowanie elementów inwestycji na śródlądowych drogach wodnych na wybranych odcinkach o parametrach III lub IV klasy drogi wodnej. Dokonano także realokacji 120 mln euro z gospodarki odpadami na gospodarkę wodno-ściekową. Uzupełniono także katalog beneficjentów o przedsiębiorców w przypadku gospodarki odpadami, a także zrezygnowano ze wsparcia podziemnych magazynów gazu na rzecz silniejszego wsparcia inwestycji w infrastrukturę przesyłu gazu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Umowa Partnerstwa do negocjacji

Rząd przyjął również uchwałę w sprawie projektu zmiany Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 w zakresie niezbędnym do jego dostosowania do średniookresowej strategii rozwoju kraju.

To kluczowy dokument, który na poziomie krajowym tworzy podstawy prawne oraz ramy organizacyjne i finansowe dla okresu programowania 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i funduszu wspierającego sektor morski lub rybacki (EFSI).

W uchwale uregulowano kwestie związane z dostosowaniem Umowy Partnerstwa do celów średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Przyjęcie przez rząd uchwały w sprawie projektu zmiany Umowy Partnerstwa umożliwi rozpoczęcie jej negocjacji z Komisją Europejską.

Jak podano, celem zmian jest zwiększenie efektywności działań i inwestycji współfinansowanych z wymienionych funduszy przez ich większą koncentrację na celach rozwojowych wskazanych w SOR. Chodzi także o dostosowanie UP do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz przyszłych trendów rozwojowych, a także większe zorientowanie na rezultaty realizowanych przedsięwzięć.

Uwzględniona elektromobilność


Główne zmiany obejmują m.in. zwiększenie puli środków przeznaczonych na instrumenty zwrotne oraz koncentrację wsparcia na branżach czy obszarach w największym stopniu przyczyniających się do realizacji celów rozwojowych określonych w SOR. Chodzi też o budowę systemu wsparcia dla wysokiej jakości projektów, a także większe wsparcie procesów gospodarki cyfrowej i elektromobilności.

Przewidziano również opracowanie i wdrożenie na poziomie krajowym koncepcji polityki migracyjnej, odpowiadającej potrzebom rynku pracy w Polsce. Założono określenie niezbędnych preferencji w kształceniu zawodowym dla branż strategicznych (wskazanych w SOR) oraz powiązanie ich z krajowymi i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Przewidziano zapewnienie preferencji dla tzw. Przemysłu 4.0.

Ponadto, zaktualizowano zapisy dotyczące terytorialnego wymiaru interwencji UP i wzmocnienia systemu wdrażania przedsięwzięć przez działania na rzecz procesu koordynacji między środkami wymienionych funduszy a funduszami zarządzanymi centralnie przez Komisję Europejską.
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony