Partnerzy serwisu:

Jaką strategię powinni przyjąć wykonawcy przy wzroście cen na budowach?

Maria Łabno 12.02.2019

Jaką strategię powinni przyjąć wykonawcy przy wzroście cen na budowach?
fot. Pixabay
O tym, że wykonawca w przypadku wzrostu cen na budowach powinien rozważyć skierowanie przeciwko zamawiającemu roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia na podstawie postanowienia umownego (o ile takie zostało przewidziane) lub na podstawie ustawy (art. 357 (1) k.c., art. 632 § 2 k.c.) powiedziano ostatnio wiele. Niekoniecznie jest to jednak jedyna strategia jaką wykonawca może przyjąć.
Roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia

W przypadku roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia w oparciu o art. 357 (1) k.c. czy też art. 632 § 2 k.c. konieczne jest wykazanie, że doszło do nieprzewidywalnej (nadzwyczajnej) zmiany stosunków (np. polegającej właśnie na wzroście cen i kosztów realizacji inwestycji), która spowodowała powstanie rażącej straty oraz wykazanie jednocześnie, że pomiędzy taką zmianą stosunków a rażącą stratą istniał związek przyczynowy. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Niejednokrotnie problemy wynikają z braku zgromadzenia potrzebnego materiału dowodowego (w szczególności zaniedbań w tym zakresie z etapu realizacji umowy). Zdarza się także, że wynik finansowy kontraktu choć jest niekorzystny, nie stanowi jeszcze rażącej straty, która uprawniałaby wykonawcę do domagania się podwyższenia wynagrodzenia.

Warto pamiętać, że sąd rozstrzygając w sprawie o podwyższenie wynagrodzenia bierze pod uwagę interes obydwu stron, rozkłada tym samym skutki rażącej straty na obie strony umowy w proporcjach zależnych od konkretnego stanu faktycznego. Co do zasady wykonawca nie uzyska więc podwyższenia wynagrodzenia, które w całości odpowiadałoby jego stracie.

Powoduje to, że wykonawcy często nie decydują się na dochodzenie od zamawiających podwyższenia wynagrodzenia. Warto jednak pamiętać, że roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia nie jest jednak jedynym roszczeniem, jakie wykonawca może skierować w stosunku do zamawiającego w przypadku, gdy poniósł szkodę w wyniku wzrostu cen i kosztów.

Roszczenie odszkodowawcze

W praktyce bardzo często realizacja umów o roboty budowalne (zwłaszcza tych wykonywanych w trybie zamówień publicznych) przedłuża się z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. W takim wypadku może okazać się, że szkoda po stronie wykonawcy obejmuje także wyższe koszty realizacji umowy związane z koniecznością wykonania robót czy też nabycia materiałów po wyższych niż pierwotnie zakładano cenach. Chodzić tu może przykładowo o sytuację, w której gdyby wykonawca realizował umowę w pierwotnie przewidzianym terminie nabywałby materiały/usługi potrzebne do wykonania umowy po niższych cenach, jednak w związku z jej przedłużeniem, wynikającym z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, faktycznie nabywał materiały oraz usługi po wyższych cenach.

Dochodząc odszkodowania wykonawca będzie musiał wykazać, że zamawiający nie wykonał lub też nienależycie wykonał swoje zobowiązanie, co skutkowało wydłużeniem terminu realizacji umowy, a w konsekwencji poniesieniem przez wykonawcę wyższych kosztów (nabyciem materiałów i usług po wyższych cenach). Wykonawca będzie musiał zatem wykazać, że pomiędzy niewykonaniem (nienależytym wykonaniem) zobowiązania przez zamawiającego, a szkodą wynikającą z nabycia materiałów i usług po wyższych cenach, istniał adekwatny związek przyczynowy. Warto przy tym zwrócić uwagę, że już w latach 80 XX w. Sąd Najwyższy zwracał uwagę, że jeżeli szkoda jest następstwem powszechnie znanego procesu wzrostu cen, to pomiędzy szkodą a przyczyną przedłużenia terminu realizacji umowy istnieje adekwatny związek przyczynowy (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 1983 r. IV CR 237/83).

Jaką strategię przyjąć?

Odpowiedź na pytanie o to, jaką strategię przyjąć, czy też która strategia jest najlepsza wymaga każdorazowo analizy konkretnych okoliczności sprawy. Warto jednak pamiętać, że w przypadku wzrostu kosztów na budowie wykonawca dysponuje szeregiem różnych możliwości, może więc podstawę ewentualnego roszczenia odpowiednio dostosować do zaistniałej sytuacji.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony