Partnerzy serwisu:

Obligacje przychodowe - niedoceniana forma finansowania inwestycji infrastrukturalnych?

Katarzyna Domańska-Mołdawa 11.05.2018

Obligacje przychodowe - niedoceniana forma finansowania inwestycji infrastrukturalnych?
fot. BSJP
Minęło już 18 lat od wprowadzenia do polskiego prawa instytucji „obligacji przychodowych” oraz 3 lata od nowelizacji dotyczących ich przepisów Ustawy o obligacjach. W dalszym ciągu jednak wykorzystanie obligacji przychodowych w praktyce jest bardzo ograniczone. Wydaje się, że częstsze sięganie do tej formy finansowania projektów infrastrukturalnych jest ze wszech miar wskazane i mogłoby przynieść wiele korzyści wszystkim zainteresowanym podmiotom.
Obligacje przychodowe nadają się do finansowania wszelkiego typu inwestycji infrastrukturalnych, w ramach których istnieje możliwość wyodrębnienia określonego majątku projektu oraz określenie strumienia płatności za korzystanie z usług oferowanych przez emitenta obligacji. W szczególności wszelkiego typu przedsięwzięcia transportowe, w tym między w zakresie komunikacji kolejowej podmiejskiej oraz komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej wydają się doskonale spełniać powyższe kryteria. Projekty takie, jakkolwiek stosunkowo rzadki, były już z powodzeniem realizowane w Polsce z zastosowaniem obligacji przychodowych – przykładami takich przedsięwzięć jest projekt „Łódzki Tramwaj Regionalny”, który obejmował wymianę torowiska na całej długości trasy oraz zakup nowych tramwajów i systemu sterowania ruchem na skrzyżowaniach oraz dwie emisje (jedna dla tramwajów, druga dla autobusów) dokonane przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku.

Idea obligacji przychodowych została zaadoptowana do polskiego prawa z prawa amerykańskiego, gdzie tzw. „revenue bonds” są szeroko rozpowszechnione jako instrument stosowany przy finansowaniu wszelkiego typu przedsięwzięć generujących stały strumień dochodów.

Obligacje przychodowe są szczególnym rodzajem papieru wartościowego o charakterze dłużnym, którego istotę stanowi zapewnienie posiadaczom obligacji prawa pierwszeństwa zaspokojenia ich roszczeń z wskazanego przez emitenta majątku (w szczególności majątku, który sfinansowany został przy pomocy środków uzyskanych z obligacji) oraz z określonego strumienia stałych przychodów otrzymywanych przez emitenta. 

Zgodnie z polskim prawem obligacje przychodowe mogą być emitowane miedzy innymi przez:


- jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

- spółki kapitałowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego lub ich związek, o ile głównym przedmiotem działalności takiej spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej,

- spółki kapitałowe, których głównym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa, jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem tych jednostek, o ile umowa została zawarta na okres co najmniej równy okresowi zapadalności obligacji;

- spółki akcyjne, które na podstawie upoważnienia ustawowego lub koncesji albo zezwolenia będą wykonywać zadania z zakresu użyteczności publicznej albo świadczyć usługi w zakresie transportu lub komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności obligacji;

- spółki, z którymi na podstawie właściwym przepisów zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej.

Dla emitenta zaletami obligacji przychodowych są przede wszystkim:


- możliwość ograniczenia odpowiedzialności wyłącznie do przychodów z finansowanego projektu oraz majątku przedsięwzięcia finansowanego z emisji; 

- nie uwzględnianie zadłużenia z tytułu obligacji przychodowych przy wyliczaniu limitów zadłużenia obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego.

Interesy posiadaczy obligacji zabezpieczone są:

- szerokimi obowiązkami informacyjnymi leżącymi po stronie emitentów - miedzy innymi emitent obligacji przychodowych zobowiązany jest udostępnić obligatariuszom co najmniej raz w roku, sprawozdanie zawierające informacje o sumie przychodów z przedsięwzięcia, które wpłynęły na dedykowany rachunek bankowy, a także omówienie struktury przychodów oraz struktury kosztów ponoszonych przez emitenta w związku z przedsięwzięciem w danym okresie,

- zakazem zbywania przez emitenta lub obciążania składników majątkowych danego przedsięwzięcia oraz generowanych przez niego przychodów. 

Oprócz wyżej wskazanych korzyści, obligacje przychodowe, szczególnie takie, które uzyskały rating uznanych agencji, mogą stanowić znakomity instrument inwestycyjny dla wszelkiego rodzaju podmiotów poszukujących możliwości dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego, w tym m.in. polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, przyczyniając się do rozwoju rynku kapitałowego.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że obligacje przychodowe doskonale nadają się jako instrument służący sfinansowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego ich udziału własnego w projektach współfinansowanych rzez Unię Europejską.

Najważniejszą jednak korzyścią potencjalnie związaną z obligacjami przychodowymi jest szansa na sfinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego długo odkładanych przedsięwzięć niezbędnych do poprawy standardów życia lokalnej społeczności, w tym w szczególności w zakresie modernizacji transportu zbiorowego i poprawy efektywności ekologicznej lokalnych środków przewozu. 

Autor:  

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony