Partnerzy serwisu:


Automatyk
DB
Branża: Kolej
Kategoria: Budownictwo (maszyny budowlane, operatorzy)
Region: Cała Polska
Data zamieszczenia: Dziś

Automatyk

Napędzaj z nami motor gospodarki, dostarczając usługi wysokiej jakości. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj się w międzynarodowej firmie, należącej do grupy DB. Czerp korzyści z tego, że DB Cargo zadba o Ciebie.

Spółka w grupie DB Cargo Polska S.A. - Infra Silesia S.A. oferuje pracę na wyżej wymienionym stanowisku w Kłodzku, Wrocławiu, Poznaniu, Raczycach, Ustce, Przemyślu oraz na terenie województwa śląskiego

Obowiązki:
 • Montowanie, obsługiwanie i eksploatowanie podzespołów i zespołów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach i przejazdach kolejowych
 • Organizowanie prac podczas budowy, przebudowy, konserwacji, przeglądów okresowych i badań diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 • Wykonywanie pomiarów i prób w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym oraz w czasie ich budowy i przebudowy
 • Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 • Wykonywanie napraw bieżących, remontów, pomiarów i regulacji urządzeń

Wymagania:
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie o specjalności sterowanie ruchem kolejowym
 • Minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym ze sterowaniem ruchem kolejowym bądź naprawą urządzeń do sterowania ruchem kolejowym
 • Posiadane kwalifikacje automatyka potwierdzone egzaminem
 • Dobra organizacja i umiejętność planowania pracy
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • Przyjazną atmosferę w zgranym zespole
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Dobre warunki zatrudnienia
 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Prywatną opiekę medyczną
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia (CV) za pomocą przycisku „aplikuj”, a także zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz przesłanie odpowiedniej zgody (zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji / zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w przypadku chęci uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych).

Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - Infra SILESIA S.A.
44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1
Kodeksu pracy, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych
dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na niniejsze stanowisko
prowadzonej przez Infra SILESIA S.A. 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51.
Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż
wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w prowadzonej procedurze rekrutacyjnej.

Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - Infra SILESIA S.A.
44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1
Kodeksu pracy, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych
dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy
kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu
uczestniczenia w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Infra SILESIA S.A. 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51
w okresie 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż
wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Infra SILESIA S.A., 44-251 Rybnik,
ul. Kłokocińska 51.
2) Spółka wyznaczyła Panią Katarzynę Oleksik jako Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych i można się z nią
skontaktować pod adresem email: daneosobowe@deutschebahn.com.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na niniejsze stanowisko na podstawie obowiązku prawnego
wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona
rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej
zgody w zakresie innych danych przekazywanych w formularzu rekrutacyjnym, CV, liście motywacyjnym oraz
wszelkich innych złożonych dokumentach aplikacyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię (imiona) i
nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 sprawdzenia Pani/Pana umiejętności i zdolności, w zakresie danych zebranych podczas rozmowy
kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); naszym prawnie
uzasadnionym interesem jest sprawdzenie Pani/Pana umiejętności i zdolności, co jest nam potrzebne do
oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzimy rekrutację;
 archiwalnych (dowodowych) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); naszym prawnie uzasadnionym interesem jest
zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych wyłącznie
w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu udziału w dalszych rekrutacjach na te same lub podobne stanowiska w Infra SILESIA S.A. (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. a RODO).
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora Danych uczestniczący w procesie
rekrutacji oraz podmioty wspierające nas administracyjnie, takie jak podmioty z naszej grupy kapitałowej, którzy
przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych
powyżej:
 dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji i
przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia,
 dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez
Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu udziału w dalszych rekrutacjach – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie dłużej niż
przez okres 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
 dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub
związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych
wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy daneosobowe@deutschebahn.com.
8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem
procesu rekrutacji.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Wyszukiwarka
Region
Branża
Kategoria
Szukane wyrażenie
Drogi
Kolej
Porty
Lotniska
Energetyka
# Wątki
Najnowsze wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony