Partnerzy serwisu:


Elektromonter
DB
Branża: Kolej
Kategoria: Pojazdy kolejowe (spawacze, ślusarze, elektromonterzy)
Region: śląskie
Data zamieszczenia: Dziś

Elektromonter

Napędzaj z nami motor gospodarki, dostarczając usługi wysokiej jakości. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj się w międzynarodowej firmie, należącej do grupy DB. Czerp korzyści z tego, że DB Cargo zadba o Ciebie.
Spółka w grupie DB Cargo Polska S.A. - Infra Silesia S.A. oferuje pracę na wyżej wymienionym stanowisku na terenie województwa śląskiego w Dziale Automatyki i Energetyki

Obowiązki:
 • Montowanie, obsługiwanie i eksploatowanie urządzeń elektroenergetycznych
 • Organizowanie prac podczas budowy, przebudowy, konserwacji, przeglądów okresowych urządzeń elektroenergetycznych
 • Wykonywanie pomiarów urządzeń elektroenergetycznych
 • Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń elektroenergetycznych
 • Wykonywanie napraw bieżących, remontów i regulacji urządzeń elektroenergetycznych
Wymagania:
 • Wykształcenie średnie elektryczne
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Świadectwo kwalifikacyjne E i D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (do 20 kV) + pomiary
 • Dobra organizacja i umiejętność planowania pracy
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
 • Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • Przyjazną atmosferę w zgranym zespole
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Dobre warunki zatrudnienia
 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Prywatną opiekę medyczną

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, a następnie przesłanie swojego zgłoszenia (CV) za pomocą przycisku „aplikuj” z umieszczoną odpowiednią zgodą (zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji i/lub zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w przypadku chęci uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych) podając w tytule email nazwę stanowiska


Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - Infra SILESIA S.A.
44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na niniejsze stanowisko prowadzonej przez Infra SILESIA S.A. 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51.
Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w prowadzonej procedurze rekrutacyjnej.

Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - Infra SILESIA S.A.
44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Infra SILESIA S.A. 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 51 w okresie 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Infra SILESIA S.A., 44-251 Rybnik,
ul. Kłokocińska 51.
2) Spółka wyznaczyła Panią Katarzynę Oleksik jako Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych i można się z nią skontaktować pod adresem email: daneosobowe@deutschebahn.com.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na niniejsze stanowisko na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody w zakresie innych danych przekazywanych w formularzu rekrutacyjnym, CV, liście motywacyjnym oraz wszelkich innych złożonych dokumentach aplikacyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 sprawdzenia Pani/Pana umiejętności i zdolności, w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); naszym prawnie uzasadnionym interesem jest sprawdzenie Pani/Pana umiejętności i zdolności, co jest nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzimy rekrutację;
 archiwalnych (dowodowych) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych wyłącznie
w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu udziału w dalszych rekrutacjach na te same lub podobne stanowiska w Infra SILESIA S.A. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora Danych uczestniczący w procesie rekrutacji oraz podmioty wspierające nas administracyjnie, takie jak podmioty z naszej grupy kapitałowej, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej:
 dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji i przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia,
 dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu udziału w dalszych rekrutacjach – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
 dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy daneosobowe@deutschebahn.com.
8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Wyszukiwarka
Region
Branża
Kategoria
Szukane wyrażenie
Drogi
Kolej
Porty
Lotniska
Energetyka
# Wątki
Najnowsze wiadomości
Praca
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony