Partnerzy serwisu:

PBG: Przychody grupy wyższe niż przed rokiem

Emilia Derewienko 17.05.2017

PBG: Przychody grupy wyższe niż przed rokiem
fot. Włodi, flickr.com, CC
Firma PBG podsumowała I kwartał 2017 roku. Wyniki finansowe wskazują, że przychody spółki po I kwartale 2017 roku wyniosły 2,8 mln zł i były o 16,8 mln zł niższe niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 1,1 mln zł, wobec 1,9 mln zł zysku rok wcześniej. Z kolei cała grupa po I kwartale zanotowała wzrost przychodów.
Strata operacyjna w wynikach spółki wyniosła 4,2 mln zł, a strata netto osiągnęła poziom 4,5 mln zł. Portfel zamówień PBG oraz PBG oil and gas na 1 kwietnia 2017 roku wynosił około 212 mln zł.

Spółka z gorszymi wynikami

W pierwszym kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży PBG ukształtowały się na znacznie niższym poziomie niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i wyniosły 2,8 mln zł. Aktualnie głównymi źródłami przychodów spółki są przychody z tytułu realizacji umów holdingowych, wsparcia świadczonego na rzecz spółek zależnych oraz wynajmu powierzchni. Jednakże odzyskanie przez PBG w czwartym kwartale ubiegłego roku pełnej zdolności do funkcjonowania w obrocie gospodarczym, umożliwi poszukiwanie nowych kontraktów w podstawowych obszarach jej działalności.

Przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2,8 mln zł, spółka odnotowała 1,1 mln zł zysku brutto ze sprzedaży. Zdarzeniami, które w sposób istotny negatywnie wpłynęły na wynik na poziomie operacyjnym są ujemne różnice kursowe w kwocie 1,9 mln zł, naliczone w związku z posiadanymi certyfikatami funduszu Dialog Plus oraz aktualizacja dyskonta zobowiązań układowych i obligacji w kwocie minus 2,6 mln zł. Biorąc pod uwagę powyższe oraz koszty ogólnego zarządu, które wyniosły w omawianym okresie blisko 2,7 mln zł, PBG odnotowało stratę z działalności operacyjnej oraz stratę netto wynoszącą odpowiednio 4,2 mln zł i 4,5 mln zł.

Grupa PBG do przodu po I kwartale

W przypadku całej grupy PBG, przychody po I kwartale wyniosły 456 mln zł i były o ponad 88 mln zł wyższe niż rok temu. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 49,9 mln zł wobec 26,5 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 25,1 mln zł. Zysk netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 6,4 mln zł w porównaniu do 1,2 mln zł analogicznego okresu roku poprzedniego. Portfel zamówień grupy PBG na 1 kwietnia 2017 roku kształtował się na poziomie około 3,88 mld zł.

Zarówno przychody ze sprzedaży oraz zysk brutto na sprzedaży ukształtowały się na wyższych poziomach aniżeli w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Grupa kapitałowa PBG nie odnotowała w omawianym okresie zdarzeń jednorazowych, które miałyby istotny wpływ na wynik finansowy. Przychody ze sprzedaży PBG i POG oraz grupy Rafako stanowią odpowiednio 3,8% i 96,6% sprzedaży grupy PBG.

Udział segmentu gazu ziemnego i ropy naftowej w przychodach grupy PBG wyniósł blisko 2%. Z kolei udział segmentu budownictwa energetycznego wyniósł 97%. Oba wspomniane segmenty są strategicznymi obszarami działalności grupy PBG. W omawianym okresie grupa PBG wypracowała 49,9 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, natomiast zysk operacyjny wyniósł 25,1 mln zł, a wpływ na jego poziom miały przede wszystkim: koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży, które wyniosły 28,4 mln zł; pozostałe przychody operacyjne w kwocie 9,1 mln zł; pozostałe koszty operacyjne, które wyniosły 3,6 mln zł.

W wyniku powyższych zdarzeń oraz biorąc pod uwagę koszty finansowe, które ukształtowały się na poziomie netto 3,2 mln zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 6,4 mln zł, w porównaniu do zysku na poziomie 1,2 mln zł zanotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na dzień 1 kwietnia 2017 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła około 3,88 mld zł, z czego około 1,35 mld zł przypada do realizacji w 2017 roku, 1,33 mld zł w roku 2018, zaś pozostała część o wartości około 1,2 mld zł przypada na rok 2019 i lata późniejsze. Największy udział w strukturze portfela zamówień stanowią obecnie kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego – 96%. Drugim co do wielkości segmentem w portfelu jest segment gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw – 4%. Pozostałe segmenty nie mają istotnego znaczenia.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony