Partner serwisu

Szczegóły tzw. dużej obwodnicy Warszawy jeszcze przed nami

inf. pras./red. 08.10.2021

Szczegóły tzw. dużej obwodnicy Warszawy jeszcze przed nami
fot. Google Maps
Pierwszy krok na drodze do realizacji Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) oraz drogi ekspresowej S10 od autostrady A1 do OAW został wykonany w 2019 r. Powstało wówczas studium korytarzowe. W styczniu br., po spotkaniach z samorządami, wskazany został optymalny korytarz dla dalszych prac projektowych. Wyłonienie preferowanego wariantu trasy nastąpi w kolejnych etapach, w których będą uczestniczyły samorządy, lokalne społeczności i organizacje pozarządowe.
Proces realizacji inwestycji drogowej jest bardzo długi i złożony. Studium korytarzowe dla OAW i S10 wykazało zasadność budowy tych tras i pozwoliło wskazać kierunek do dalszego uszczegóławiania na kolejnym etapie opracowywania dokumentacji przygotowawczej. Studium stanowiło także bazę dla opracowania Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) w zakresie drogowym. Proces opracowania i konsultacji SSL prowadziła spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK).

Pod koniec stycznia odbyły się spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowo zaprezentowane zostało zaawansowanie prac przygotowawczych, wyniki dotychczasowych analiz, przedstawiono także dalsze możliwe działania zmierzające do realizacji inwestycji.

Co dalej?

Kolejny etap prac projektowych, czyli Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), może się rozpocząć po zapewnieniu finansowania i wyborze wykonawców dokumentacji. GDDKiA przewiduje etapowe zlecanie poszczególnych odcinków, a w pierwszej kolejności ruszyć ma przetarg na opracowanie STEŚ dla S10 oraz zachodniej części OAW łącząc S7 w okolicy Płońska i okolicy Grójca. Projektanci przedstawią możliwe warianty przebiegu drogi we wskazanym, optymalnym korytarzu.

Dla pozostałej części OAW, przebiegającej na wschód od S7 – w sąsiedztwie Zalewu Zegrzyńskiego, Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Mińska Mazowieckiego, Otwocka czy Wiązownej – inwestor planuje przeanalizować ponownie istniejące korytarze i uwarunkowania sieciowe. To odpowiedź na zgłoszone przez mieszkańców i samorządy głosy dotyczące wskazanego w SK korytarza. GDDKiA zapewnia, że przed skierowaniem inwestycji do dalszych prac studialnych weźmie pod uwagę aktualne dane, poszuka rozwiązań akceptowalnych zarówno pod kątem społecznym, ekonomicznym, technicznym, ruchowym, komunikacyjnym, jak i środowiskowym.

Dla kogo powstanie OAW?


OAW jest potrzebna nie tylko za sprawą planów budowy CPK, ale przede wszystkim dla mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości. „Droga ma być dla nich, ale nie wbrew nim” – deklaruje GDDKiA.

Dokończenie realizacji obecnej małej obwodnicy stolicy usprawni dojazd z obszaru aglomeracji warszawskiej, jak i pomiędzy poszczególnymi dzielnicami. Dla bezpiecznej i komfortowej obsługi komunikacyjnej potrzebna jest również budowa dużej obwodnicy (OAW), która przejmie ruch tranzytowy na wszystkich kierunkach.

Inwestor liczy na dialog przy poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, akceptowanych również pod kątem społecznym. Jak twierdzi, umożliwił wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z wynikami prac już na wczesnym etapie i dostał wiele uwag i sugestii. – Szukamy właściwych rozwiązań. Sprecyzowane i uszczegółowione rozwiązania pojawią się dopiero na kolejnym etapie, podczas opracowywania STEŚ-R – deklaruje GDDKiA.

Projektanci zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu drogi. Ustalenie docelowego przebiegu nastąpi w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Rozwiązanie, dla którego zostanie wydana DŚU, na kolejnych etapach prac projektowych będzie podlegało dalszym uszczegółowieniom. Poszczególne kroki na etapach decyzji administracyjnych będą prowadzone z udziałem społeczeństwa, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy w ramach spotkań informacyjnych oraz konsultacji społecznych.

Inwestycja a środowisko


W ramach SSL przeprowadzona została procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, która obejmowała wszystkie działania związane z realizacją CPK. Na kolejnych etapach (DŚU, ZRID), ale już na zdecydowanie większym poziomie szczegółowości, prowadzone będą kolejne procedury oceny oddziaływania na środowisko. Elementem każdego z takich postępowań jest raport o oddziaływaniu na środowisko, pozwalający ocenić wpływ na wszystkie elementy środowiska.

Badane będzie oddziaływanie m.in. na: zdrowie i życie ludzi, zabytki, obiekty kulturowe czy powierzchnię ziemi. Przeanalizowany zostanie też wpływ inwestycji na gleby, wody powierzchniowe, wody podziemnie, powietrze atmosferyczne, klimat, klimat akustyczny, faunę, florę oraz obszary chronione. Pozwoli to ocenić i porównać na dużo większym poziomie szczegółowości zaproponowane rozwiązania, a ich efekty przedstawić społeczeństwu i interesariuszom w ramach konsultacji społecznych.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Opublikowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) określa działania w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych. Wśród wskazanych zadań w projekcie znalazły się OAW i S10, przy czym ich długości bazują na rozwiązaniu optymalnym wskazanym w Studium korytarzowym z 2019 r. Dokładne parametry poznamy po uzyskaniu DŚU. Według tych samych zasad określono długość odcinków w podobnym stanie przygotowania w obecnie obowiązującym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony