Partnerzy serwisu:
#Koronawirus w Polsce. Transport i infrastruktura - zobacz serwis specjalny!

 

Drogi | Wojewódzkie - Polska,Świętokrzyskie

Świętokrzyskie ma co nadrabiać w zarządzaniu drogami

| Przemysław Farsewicz źródło: RI 20.07.2021

PARTNERZY DZIAŁU


 

Świętokrzyskie ma co nadrabiać w zarządzaniu drogami
Fot. Google Maps

Podziel się ze znajomymi:

facebookLogolinkedInLogolinkedInLogo
emailLogowykopLogogooglePlusLogo

 

Działania zarządców dróg w województwie świętokrzyskim w celu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa ich użytkowników, w ocenie NIK-u, były niewystarczające. Izba dopatruje się wielu uchybień w realizowaniu przez kontrolowane jednostki nałożonych na nie obowiązków.
W województwie świętokrzyskim sieć dróg samorządowych o nawierzchni twardej wynosiła 13 371,7 km na koniec 2015 r., 13 520,1 km – 2016 r., 13 698 km – 2017 r., 13 877,5 km – 2018 r. i 13 983,3 km – 2019 r. W tym okresie drogi samorządowe stanowiły blisko 95 proc. ogólnej długości dróg publicznych w województwie o takiej nawierzchni.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat zdecydowanie wzrosło natężenie ruchu kołowego na wszystkich drogach publicznych, w tym na drogach samorządowych. Tylko w województwie świętokrzyskim, według danych GUS, liczba pojazdów samochodowych i ciągników wzrosła z 906 009 szt. w 2015 r. do 1 048 628 szt. w 2019 r. W 2015 r. na 1 tys. mieszkańców województwa przypadało 721 pojazdów, a w 2019 r. wskaźnik ten oscylował na poziomie 850 szt. Mimo spadku liczby wypadków na drogach samorządowych województwa świętokrzyskiego (z 1008 w 2016 r. do 622 w 2020 r.), na zbliżonym poziomie utrzymują się te ze skutkiem śmiertelnym.

Stan nawierzchni jest jednym z czynników wpływających na liczbę zdarzeń drogowych, w szczególności na drogach samorządowych. Dlatego NIK skontrolował stan dróg samorządowych i sprawdził działanie zarządców dróg. – Wzrost natężenia ruchu ma niekorzystny wpływ na stan techniczny dróg, przy czym zły lub niezadawalający stan nawierzchni dróg głównie powiatowych i gminnych, w odróżnieniu od dróg krajowych, nie jest przedmiotem szczegółowych badań i monitorowania. Informacje o stanie technicznym nawierzchni powinny być podstawowymi danymi wykorzystywanymi w procesie zarządzania drogami, w tym planowania remontów i modernizacji – zaznacza Izba.

Kontrola objęła zarząd dróg wojewódzkich, dwa zarządy dróg powiatowych, starostwo powiatowe oraz sześć urzędów miast lub gmin w województwie świętokrzyskim. Okres objęty kontrolą to lata 2016-2020.

Dużo braków w działaniach zarządów


Jak czytamy w ocenie, znaczna część skontrolowanych zarządców dróg samorządowych w województwie świętokrzyskim nie realizowała wszystkich obowiązków określonych przepisami prawa. W efekcie podejmowane przez nich działania, mające na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego dróg i poprawę bezpieczeństwa ich użytkowników, nie były prawidłowe i skuteczne. Połowa objętych kontrolą jednostek nie wywiązywała się z obowiązku wykonywania kontroli stanu technicznego dróg.

Więcej niż połowa (68,8 proc.) poddanych oględzinom przez NIK dróg była w dobrym stanie technicznym. Jednak wskazuje się w raporcie na rażące błędy braku lub niewłaściwego oznakowania. Większość skontrolowanych jednostek nie wywiązywała się z obowiązku opracowywania dokumentów planistycznych służących ustaleniu, co najmniej rodzaju, zakresu i czasu realizacji przedsięwzięć drogowych, ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

Dwóch zarządców nie prowadziło wymaganej dokumentacji ewidencyjnej dróg objętych kontrolą, a u trzech dokumentacja ta była niekompletna. UG w Wilczycach nie posiadał książek dróg dla 69 traktów, a UG w Wodzisławiu dla 60 traktów. Co więcej, aż siedmiu zarządców w ewidencji środków trwałych nie wykazało wszystkich zarządzanych dróg. Przykładem jest np. ZDP w Starachowicach, który nie dokonał wyceny i nie ujął w ewidencji środków trwałych wartości przejętych po 1999 r. dróg jako obiektów budowlanych. Zaś w ewidencji księgowej UG Wilczyce nie ujęto 16 z 69 gminnych dróg publicznych, zarządzanych przez wójta.

Dwie jednostki nie wystąpiły do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o nadanie numeru trzem drogom przejętym od innych zarządców, co było niezgodne z przepisami. – Burmistrz miasta i gminy Staszów nie wystąpił o nadanie numerów przejętym od powiatu staszowskiego z 17 września 2019 r. dawnym odcinkom dróg wojewódzkich nr 756 o dł. 2,492 km oraz nr 757 o dł. 2,264 km. Wyjaśnił, że uczyni to dopiero po skompletowaniu dokumentów, których dotychczas przekazujący mu nie przekazał – podaje NIK. Sekretarz gminy Wilczyce wytłumaczył, że jednostka nie wystąpiła o nadanie numeru drodze Ostra Góra–Jakubówka o dł. 550 m, którą 7 kwietnia 2016 r. zaliczono do kategorii dróg gminnych, co spowodowane było „niedopatrzeniem i natłokiem obowiązków odpowiedzialnego za to pracownika”.

Dwóch innych zarządców z wnioskiem o nadanie takiego numeru, łącznie siedmiu drogom, wystąpiło ze znacznym opóźnieniem – po upływie od 172 dni do ponad czterech lat od zaliczenia tych dróg do kategorii dróg gminnych.

Zarządcy nie wiedzą jakimi obiektami zarządzają

Analizie poddano również wywiązywanie się przez zarządców z obowiązku ustalenia numeru ewidencyjnego dla mostów i przepustów. Wszystkie 27 mostów zlokalizowanych w ciągu ośmiu z 33 dróg samorządowych, których dokumentację ewidencyjną objęto szczegółowym badaniem, miały nadany numer. Przy okazji kontroli okazało się, mimo że nie były objęte szczegółowym badaniem, że UG w Wodzisławiu nie ustalił numerów ewidencyjnych wszystkim 11 mostom zlokalizowanym w ciągu zarządzanych przez niego dróg. Także UG Wilczyce nie dopełnił tego obowiązku w stosunku do jedynego mostu. Analiza dokumentacji ewidencyjnej 33 dróg wykazała, że żadnego przepustu nie było w 17 z nich.

Jako przyczyny nie wywiązania się z obowiązków, według wyjaśnień kierowników skontrolowanych jednostek, wskazywano bardzo szybki rozwój sieci drogowej w latach 2016-20 zarządzanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, ograniczenia i zmiany kadrowe, przeoczenie oraz zaniechania poprzednich kierowników jednostek. W dwóch jednostkach kwestionowano zasadność nadawania numerów ewidencyjnych przepustom o świetle otworu mniejszym niż 150 cm.

NIK podkreśla, że zaniechanie w nadawaniu numerów ewidencyjnych powoduje utrudnioną identyfikację parametrów obiektów. – Niezidentyfikowane, nieremontowane przez dłuższy czas drogi i obiekty drogowe mogły stanowić źródło potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – wskazuje się w dokumencie.

Z działań Izby wynika, że połowa zarządców prawidłowo wywiązywała się z obowiązku prowadzenia kontroli stanu technicznego dróg. Dwóch zarządców w ogóle nie przeprowadzało takich kontroli. Z kolei w UM w Starachowicach i SP w Ostrowcu Świętokrzyskim kontrole te przeprowadzili dopiero odpowiednio 1 lipca 2020 r. i 31 sierpnia 2019 r. Rocznej kontroli dróg UMiG w Pacanowie nie przeprowadził tylko w 2018 r. Trzech z czterech zarządców dróg, w przebiegu których zlokalizowane były obiekty mostowe, prawidłowo realizowało obowiązek przeprowadzenia okresowych kontroli ich stanu technicznego (rocznych i pięcioletnich).

Wszyscy zarządcy dróg dokonywali okresowych kontroli, w formie objazdów, stanu dróg objętych analizą. Jednak wyniki tych kontroli dokumentowała tylko połowa z nich. Pomiarów ruchu drogowego w ogóle nie dokonywało trzech skontrolowanych zarządców. Brak tych pomiarów uzasadniali małym natężeniem ruchu drogowego. Dodatkowo wójt oraz była wójt gminy Nagłowice niedokonywanie pomiarów uzasadniali m.in. nadmiarem innych obowiązków pracowników zajmujących się drogownictwem oraz brakiem środków finansowych na ich zlecenie firmie zewnętrznej.

Brak planów drogowych na przyszłość

Jak podsumował NIK, w latach 2016-2020 kontrolowanych 10 jednostek na budowę, przebudowę, rozbudowę oraz remonty dróg wydatkowało łącznie 958 tys. zł. Nakłady te związane były z wybudowaniem przez dwie jednostki dróg o łącznej długości 28,91 km, przebudową przez wszystkie jednostki dróg o łącznej długości 299,20 km oraz remontem przez dziewięć jednostek dróg o łącznej długości 161,32 km.

NIK zauważył, że większość objętych kontrolą zarządców dróg nie realizowała ustawowych obowiązków planistycznych służących określaniu kierunków rozwoju i utrzymania dróg samorządowych, w tym obiektów inżynierskich. Ośmiu z dziesięciu zarządców, wbrew obowiązkowi określonemu w ustawie o drogach, nie opracowało projektów planów rozwoju sieci drogowej.

Burmistrz miasta i gminy Pacanów wyjaśnił, że w warunkach regularnych i powtarzających się corocznie sytuacji klęskowych powodowanych powodziami i nawalnymi deszczami absolutnym priorytetem samorządu gminy Pacanów było i jest usuwanie zniszczeń powstałych w infrastrukturze drogowej. – Gmina może na ten cel wyasygnować niewielkie środki, które z trudem wystarczają na wkład własny do pomocy rządowej (80 lub 60 proc.) kierowanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Trudno w takiej sytuacji określić ambitne plany finansowania i rozwoju sieci drogowej – czytamy w raporcie NIK-u.

Zaś wójt gminy Wodzisław wyjaśnił, że w jego ocenie aktualny stan sieci dróg gminnych jest wystarczający stąd też budowanie rozległych dokumentów nt. ewentualnej rozbudowy istniejącej sieci dróg byłoby w przypadku gminy Wodzisław nadmiarowym przedsięwzięciem.

Dziewięciu skontrolowanych zarządców (90 proc.) nie opracowało, wymaganych projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. Zaniechanie to miało wynikać m.in. z braku środków finansowych i przeoczenia.

Zarządcy muszą wywiązywać się z obowiązków


Najwyższa Izba Kontroli wniosła, aby zarządcy dróg wywiązywali się w pełni z nałożonych na nich przepisami prawa obowiązków. – Dotyczy to w szczególności planowania rozwoju sieci drogowej oraz finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, prowadzenia wymaganej dokumentacji ewidencyjnej dróg i tych obiektów, przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego dróg, a także zapewnienia zgodności oznakowania dróg z zatwierdzoną organizacją ruchu. Prawidłowe wykonywanie tych obowiązków przyczyni się do zapewnienia właściwego stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa ich użytkowników – czytamy w raporcie.

Podziel się z innymi:

facebookLogolinkedInLogolinkedInLogoemailLogowykopLogogooglePlusLogo
Zobacz też

 

ŚLEDŹ NAS NA:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.

współpraca

 Rynek Kolejowy Rynek Lotniczy Transport Publiczny ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5