Partner serwisu
Biznes i przemysł

Zespół Portów Szczecin i Świnoujście liderem inwestycyjnym w regionie

Dalej Wstecz
Data publikacji:
22-11-2016
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
RynekInfarstruktury.pl

Podziel się ze znajomymi:

BIZNES I PRZEMYSŁ
Zespół Portów Szczecin i Świnoujście liderem inwestycyjnym w regionie
fot. swinoujscie.pl
– W ramach minionej perspektywy finansowania unijnego obejmującej lata 2007-2013 na rozwój obu portów wydano kwotę ponad 650 mln złotych. W kolejnych latach w portach realizowane będą inwestycje za ponad miliard złotych wskazanie w Strategii rozwoju do roku 2027. Zmienią one w sposób znaczący dotychczasowe oblicze obu portów – komentuje dla portalu „RynekInfrastruktury.pl” Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. To sprawia, że zachodniopomorska należy do liderów inwestycyjnych w regionie.

30 maja br. w Warszawie, została podpisana umowa umożliwiająca przekazanie beneficjentowi ZMPSiŚ dofinansowania przyznanego mu przez Komisję Europejska w ramach programu CEF na realizację projektu „autostrady morskiej” Świnoujście – Trelleborg. Ten projekt ma na celu przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, w tym promów o długości do 265 m. Połączone i przebudowane zostaną stanowiska promowe nr 5 i 6. W rezultacie powstanie nowe nabrzeże o długości 293 m i głębokości 13 metrów. W ramach inwestycji powstaną trzy nowe place postojowe, które zostaną połączone estakadą, stanowiącą nowy drugi wjazd na teren terminala. W ramach projektu zostaną wybudowane nowe i przebudowane istniejące tory kolejowe, zostanie wybudowana nowa rampa, będzie przebudowana galeria pasażerska oraz zostanie zakupiony nowy sprzęt przeładunkowy, tj. dwa wózki wysokiego składowania typu reach stacker i cztery ciągniki siodłowe. Roboty budowlane rozpoczną się w 2017 r.

Równolegle partnerzy szwedzcy w Trelleborgu prowadzić będą prace studyjne i projektowe na potrzeby dalszej rozbudowy portu Trelleborg, w tym m.in. jego południowo-wschodniej części, wejścia do portu po stronie wschodniej, budowę centrum logistycznego, placów postojowych, budowy nowego zaplecza, czy dostępu drogowego do portu. Przygotowana dokumentacja ma umożliwić przebudowę infrastruktury portowej do obsługi promów o długości 240 metrów. Ponadto w ramach projektu przy nabrzeżu nr 5 powstanie infrastruktura do zasilania promów w energię elektryczną podczas postoju w porcie.

Całkowita wartość umowy wynosi 29,812 mln euro, z czego jej polska to 22,437 mln euro. W ramach tego projektu będą współfinansowane wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2019 r.
31 maja br. Ministerstwo Rozwoju opublikowało „Wykaz projektów zdefiniowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego”. Wskazuje on projekty, które otrzymają dofinansowanie unijne. W wykazie znalazły się cztery projekty ZMPSiŚ:

„Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”, celem inwestycji jest poprawa konkurencyjności portu w Szczecinie poprzez poprawę dostępu od strony wody, w wyniku modernizacji i pogłębienia istniejących nabrzeży w Basenie Kaszubskim oraz uzyskanie nowego terenu o powierzchni 2,1 ha, przeznaczonego na poprawę obsługi nabrzeża Górnośląskiego od strony lądu w wyniku budowy placu manewrowo-postojowego. W jej zakres wchodzą: modernizacja nabrzeża Chorzowskiego i Katowickiego (wraz z jego przedłużeniem o nabrzeże Zabrzańskie) oraz budowa dalbowego nabrzeża Dąbrowieckiego. Plac o pow. 2,1 ha powstanie w wyniku zalądowienia Basenu Noteckiego i stanowił będzie rozszerzenie zaplecza nabrzeża Górnośląskiego. Inwestycja umożliwi rozbudowę potencjału przeładunkowego dla ładunków masowych w porcie w Szczecinie. W sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo związane z ruchem dużych statków w Basenie Kaszubskim. Nastąpi poprawa związana z ochroną środowiska w wyniku przyjmowania większych statków do 40 tys. DWT (obecnie 20 tys. DWT), co spowoduje zmniejszenie emisji przypadającej na jednostkę ładunku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018-2021. Całkowity koszt projektu to 246,0 mln zł, koszty kwalifikowane 200,0 mln zł, dofinansowanie 60 %.

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu”, celem inwestycji jest uporządkowanie i uzupełnienie infrastruktury technicznej obejmującej sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieć wody p.poż. dla optymalizacji zużycia nośników energii, poprawy sytuacji w zakresie ochrony środowiska i dostosowania się w tym względzie do obowiązujących norm i przepisów. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2017-2020, obejmować będzie wszystkie rejony portów w Szczecinie i Świnoujściu. Całkowity koszt inwestycji, to 118,08 mln zł, koszty kwalifikowane – 96,0 mln zł, dofinansowanie 60 %.

„Budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”, nabrzeże przeznaczone do redystrybucji LNG, a więc dedykowane dla mniejszych jednostek i bunkierek. Koszt całkowity - 81,6 mln zł, koszty kwalifikowane 70,0 mln zł. Dofinansowanie 60%.

„Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”, celem inwestycji jest poprawa konkurencyjności portu w Szczecinie poprzez poprawę dostępu od strony wody w wyniku modernizacji i pogłębienia istniejących nabrzeży w Kanale Dębickim oraz budowę nowego nabrzeża Norweskiego (będzie ono wybudowane z POIiŚ w perspektywie 2013-2020). Inwestycja spowoduje zagospodarowanie terenów rozwojowych portu po zachodniej stronie Ostrowa Grabowskiego oraz umożliwi rozbudowę potencjału przeładunkowego dla drobnicy zjednostkowanej, w tym kontenerów w porcie w Szczecinie. Stworzy także możliwości do przeładunku sztuk ciężkich i ładunków ponadgabarytowych. W sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo związane z ruchem dużych statków w Kanale Dębickim w wyniku jego poszerzenia i pogłębienia. Nastąpi poprawa związana z ochroną środowiska w wyniku przyjmowania znacznie większych statków do 40 tys. DWT z obecnych 20 tys. DWT, co spowoduje zmniejszenie emisji przypadającej na jednostkę ładunku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2017-2021. Koszt całkowity – 442,7 mln zł, koszty kwalifikowane 359,9 mln zł. Dofinansowanie 60 %.

Pod koniec czerwca br. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło „Listę potencjalnych projektów rządowych”, które ubiegać się będą o wsparcie z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) – finansowego filaru Planu Junkera. Na liście znalazły się dwa projekty ZMPSiŚ SA

„Rozbudowa infrastruktury portowej w Ostrowie Grabowskim i Ostrowie Mieleńskim” , projekt obejmuje rozbudowę terenu w rejonie Międzyodrza i przystosowanie go do funkcji portowych i przemysłowych w Porcie Morskim Szczecin. Koszt inwestycji to ponad 4,2 mld zł.

Budowa głębokowodnych przystani w portach Świnoujście i Szczecin, projekt obejmuje budowę nowych i modernizację istniejących nabrzeży w porcie Świnoujście, w celu uzyskania głębokości technicznej odpowiadającej głębokości toru wodnego 14,5 m oraz budowie nabrzeży o głębokości 12,5 m po wschodniej stronie Ostrowa Grabowskiego w Porcie Szczecin. Inwestycja pochłonie 422 mln zł.

Plan Junkera, to mechanizm finansowy dedykowany inwestycjom, które w sposób znaczący zmieniają dotychczasowy krajobraz gospodarczy regionu. Dając impulsy rozwojowe, stymulujące nowe miejsca pracy. W te założenia doskonale wpisują się plany rozwojowe szczecińskiego portu odnoszące się do Ostrowa Grabowskiego położonego w centrum portu. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który obowiązuje od 13 lutego 2010 zakłada postawnie na terenie Ostrowa Grabowskiego obszaru „Międzyodrze Port”. Zarząd Portu przewiduje, budowę dwóch nowych uniwersalnych nabrzeży przeładunkowych: Norweskiego i Duńskiego, m.in. dla drobnicy zjednostkowanej. Nabrzeża przystosowane będą do głębokości docelowej 12,5 m, co pozwoli na przyjmowanie kontenerowców o maksymalnej długości 210 m i zanurzeniu do 11,5 m. Na terenie planowanych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego, na przedłużeniu torowisk nabrzeża Fińskiego zostaną dobudowane nowe torowiska dla dwóch nowych suwnic kontenerowych. Planowane do realizacji dodatkowe dwa nabrzeża wraz z zapleczem wybudowanego terminala kontenerowego o zdolności przeładunkowej 120 000 TEU, znacznie zwiększą możliwości przeładunkowe i składowe portu w Szczecinie oraz pozwolą na przejecie części potoków ładunkowych obsługiwanych do tej pory przez porty zachodniego Bałtyku. Na nabrzeżu Duńskim wysuniętym najbardziej na północ, ostatnie dwie sekcje zostaną wzmocnione i przystosowane do przyjęcia obciążeń do 50 kN/m2, na których zostanie zbudowany stacjonarny dźwig umożliwiający przeładunek ciężkich i wielkogabarytowych jednostek (w tym przypadku nie jest to jeszcze przesądzone). Centralna część Ostrowa Grabowskiego o powierzchni ok. 25 ha będzie wykorzystywana jako zaplecze logistyczne dla nabrzeży drobnicowych oraz dla przemysłu przyportowego wykorzystującego surowce rozładowywane przy nabrzeżach masowych.

Do wymienionych inwestycji, które realizować będzie ZMPSiŚ SA, należy dodać także te, które zrealizują inne jednostki. Najważniejsza z nich to pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m. Zrealizuje ją Urząd Morski w Szczecinie. Istotną inwestycją będzie także realizowana przez PKP PLK i ZMPSiŚ. „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” za ponad 650 mln zł.

Krokiem milowym w rozwoju szczecińskiego portu i poszerzenia jego oferty będzie także użeglowienie Odrzańskiej Drogi Wodnej.

ZMPSiŚ SA szacuje, że dzięki tym wszystkim działaniom podwoi się liczba przeładunków obsługiwanych w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Dzisiaj ta liczba to 23 mln ton ładunków rocznie. Wszystkim tym wielomilionowym projektom przyświeca cel efektywnego i optymalnego zagospodarowania terenów rozwojowych obu portów, a zdefiniowanych w Strategii rozwoju do roku 2027.

O wynikach przeładunkowych Zespołu Portów Szczecin i Świnoujście przeczytasz tu:
Port Szczecin-Świnoujście przekroczył 20 mln ton w 2016 roku. Czy będzie rekord?

Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

Pierwsze Abramsy dla Polski dotarły do portu morskiego w Szczecinie

Intermodal i logistyka

Pierwsze Abramsy dla Polski dotarły do portu morskiego w Szczecinie

Mikołaj Kobryński 29 czerwca 2023

Na co 330 mln zł pożyczki dla portu Port Szczecin-Świnoujście?

Biznes i przemysł

Porty Szczecin i Świnoujście: Rozbudowa na dobrej drodze

Intermodal i logistyka

Zobacz również:

Nowy magazyn w pobliżu krakowskiego lotniska

Inżynieria i innowacje

Nowy magazyn w pobliżu krakowskiego lotniska

inf. pras. 08 września 2023

Zakończyła się rozbudowa centrum Flex w Tczewie

Biznes i przemysł

Tunel w Gałkowie oddany do ruchu. Strabag zakończył pracę

Intermodal i logistyka

Pozostałe z wątku:

Pierwsze Abramsy dla Polski dotarły do portu morskiego w Szczecinie

Intermodal i logistyka

Pierwsze Abramsy dla Polski dotarły do portu morskiego w Szczecinie

Mikołaj Kobryński 29 czerwca 2023

Na co 330 mln zł pożyczki dla portu Port Szczecin-Świnoujście?

Biznes i przemysł

Porty Szczecin i Świnoujście: Rozbudowa na dobrej drodze

Intermodal i logistyka

Zobacz również:

Nowy magazyn w pobliżu krakowskiego lotniska

Inżynieria i innowacje

Nowy magazyn w pobliżu krakowskiego lotniska

inf. pras. 08 września 2023

Zakończyła się rozbudowa centrum Flex w Tczewie

Biznes i przemysł

Tunel w Gałkowie oddany do ruchu. Strabag zakończył pracę

Intermodal i logistyka

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Lotniczy
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5