Partner serwisu
Drogi i autostrady

Rok nowego PZP. Waloryzacja do poprawy

Dalej Wstecz
Partnerzy działu

Cemex Polska
Colas
Bentley
ECM Group
Stump Franki
Aarsleff
Roverpol
ULMA Group
Tecpoles

Autor:

Redakcja

Data publikacji:
18-01-2022
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
RI/ZOPI

Podziel się ze znajomymi:

DROGI I AUTOSTRADY
Rok nowego PZP. Waloryzacja do poprawy
fot. Pixabay
Po roku obowiązywania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiającej uwzględnienie w umowie o zamówienie publiczne klauzuli waloryzacyjnej wykonawcy negatywnie oceniają jej praktyczne zastosowanie. Organizacje branżowe, np. Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów składają kolejne odwołania do postępowań, jak np. odwołanie do postępowania ogłoszonego w 2021 r. przez GDDKiA. ZOPI złożyło już w tej sprawie dwa odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, a wskutek oddalenia przez KIO drugiego odwołania, także skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Mechanizm waloryzacyjny jest jednym z głównych postanowień zawartych w nowej ustawie PZP, która weszła w życie w styczniu 2021 r. i która, według założeń, miała uelastycznić zasady rynkowe, na których zawierane są umowy z wykonawcami na roboty budowlane. Mechanizm ten przewiduje bowiem obowiązek zawarcia w umowie zapisów dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku, gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Rozwiązanie to miało na celu poprawienie sytuacji wykonawców w stosunkach z zamawiającym.

Ochrona wykonawców pozorna

Z założenia możliwość waloryzacji kontraktów miała mieć pozytywny wpływ na płynność finansową wykonawców. Ustęp 2 art. 439 nowej ustawy PZP odnosi się jednak jedynie do zmian cen materiałów lub kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia, jednocześnie pozostawiając zamawiającym sporą dozę dowolności w doborze kryteriów przyjmowanych jako podstawy do wyliczenia wskaźnika waloryzacji. W połączeniu z postanowieniem zobowiązującym zapisanie w umowie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia, otrzymujemy zapisy mogące działać niejako w oderwaniu od rynkowych realiów. Biorąc to pod uwagę i patrząc już z perspektywy roku obowiązywania nowej ustawy PZP i stosowania klauzuli waloryzacyjnej w praktyce można śmiało powiedzieć, że zakładana ochrona wykonawców jest pozorna.

Według Ministerstwa Infrastruktury rosnące ceny nie są i nie będą przeszkodą w realizacji rządowych planów inwestycyjnych, a resort wraz z GDDKiA przygotował rozwiązanie dotyczące podpisywania z wykonawcami aneksów do umów kontraktowych. W nowych postępowaniach ogłaszanych przez GDDKiA klauzule waloryzacyjne uwzględniane są w projektowanych postanowieniach umów. Stosowany jest przy tym limit waloryzacyjny, który wynosi 5%, co generuje duży problem, szczególnie w umowach długoterminowych. Maksymalna łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji na poziomie (+/-) 5% wynagrodzenia netto, nie jest adekwatna do aktualnej sytuacji na rynku i w żaden sposób nie zabezpiecza interesów wykonawców. Okres bezprecedensowych wzrostów cen materiałów budowlanych w 2021 r., a także wzrost kosztów usług i pracy zintensyfikował dyskusję nad poprawą efektywności zasad waloryzacji kontraktów budowlanych.

Odwołania do KIO

– W ostatnich miesiącach wnosiliśmy do KIO odwołania dotyczące postępowań na wybór konsultanta ogłaszanych przez GDDKiA, w których przedmiotem zaskarżenia były postanowienia umowy na nadzór w zakresie waloryzacji – mówi Anna Oleksiewicz, prezes Zarządu Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów. – Biorąc pod uwagę obecne tempo wzrostu wskaźnika GUS przeciętnego wynagrodzenia i konfrontacji rzeczywistych wartości tego wskaźnika z maksymalną wartością korekty wynagrodzenia konsultanta w postępowaniach prowadzonych przez GDDKiA, która wynosi 5% całkowitego wynagrodzenia netto – przypomnieć należy, że mowa tu o przetargach na wieloletnie nadzory – dojść może do kuriozalnych sytuacji, w których budżet zamawiającego przeznaczony na waloryzację kontraktu na nadzór zostanie wyczerpany po pierwszym kwartale prowadzenia inwestycji.”

Podnoszony problem łatwo przedstawić na konkretnych liczbach. Do celów analizy można przyjąć umowę o wartości 10 mln zł netto i 60-miesięczny okres realizacji umowy. Waloryzacja przy ograniczeniu wynoszącym 5% wartości umowy wyniesie w takiej sytuacji 500 tys. zł netto (dla uproszczenia przyjmijmy, że waloryzacja dotyczy 100% wynagrodzenia, co nie zdarza się w praktyce – klauzule waloryzacyjne ograniczają waloryzację z reguły do 80% wartości wynagrodzenia). Biorąc pod uwagę obecne tempo wzrostu wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia GUS (w ciągu ostatnich 5 lat to ok 35%) oraz wzrostu kosztów stałych – obecnie 6% inflacji rok do roku – to środki pozyskane z waloryzacji wynagrodzenia na poziomie dopuszczalnego limitu przy takiej 5-letniej umowie wystarczą na ok 2 lata. Przy waloryzacji rzeczywistej wartość jaka powinna zostać dodana do takiej przykładowej umowy to ok 2,08 mln zł netto, czyli wynagrodzenie powinno być zwaloryzowane w niecałych 25%. Różnicę pokrywa w tej sytuacji wykonawca.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia i wzrastające koszty paliw oraz energii stanowią dużą część kosztów prowadzenia inwestycji przez przedsiębiorstwa konsultingowe. Koszty te nie są w żadnym stopniu rekompensowane przez zamawiających, a co za tym idzie, stanowią ryzyko obciążające wykonawców. Oczywistym wydaje się to, że to nie wykonawcy inwestycji publicznych powinni być stroną, na której spoczywa pełne ryzyko zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Organizacje branżowe, w tym Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów (ZOPI) podnoszą problem modyfikacji obowiązujących klauzul waloryzacyjnych w kontraktach. Argumenty branży budowlanej mają mocne uzasadnienie i są dobrze osadzone w realiach. Póki co jednak, nie znajdują zrozumienia u zamawiających, a sposobem ich wyrażenia przez wykonawców jest konsekwentne wnoszenie odwołań do aktualnie ogłaszanych postępowań.

Rozstrzygnie sąd

Przykładem próby uzyskania satysfakcjonujących branżę klauzul waloryzacyjnych w umowie jest spór pomiędzy zamawiającym i ZOPI, dotyczący jednego z postępowań ogłoszonych w 2021 r. przez GDDKiA. Do tego postępowania ZOPI złożyło już dwa odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, a ostatecznie kilka dni temu również skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 grudnia 2021 r. ( ygn.. Akt: KIO 3476/21).

Przedmiotem sporu jest między innymi maksymalna łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji. W wyniku pierwszego odwołania ZOPI do postępowania ogłoszonego przez GDDKiA, zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia i zmienił zapis w projektowanej umowie w taki sposób, że przewiduje on maksymalną łączną wartość korekt wynikającą z waloryzacji na poziomie (+/-) 10% wynagrodzenia netto. Jednak w ocenie ZOPI, taki próg waloryzacji jest nadal niewystarczający i prowadzi do nadmiernego ograniczenia waloryzacji wynagrodzenia należnego konsultantowi. W konsekwencji powoduje to pozorność tejże waloryzacji i nie zapewnia pokrycia realnego zwiększenia kosztów wykonywania usługi w 6-letnim okresie obowiązywania umowy. Według ZOPI działanie takie wpływa niekorzystnie na konkurencyjność postępowania ograniczając krąg potencjalnych konsultantów oraz prowadzi do pokrzywdzenia konsultanta poprzez narażenie go na straty wynikające z realizacji usługi za wynagrodzenie, które nie uwzględnia realnego wzrostu kosztów świadczenia usługi. Argumentacja ZOPI nie spotkała się jednak ze zrozumieniem zarówno zamawiającego jak i KIO.

Izba oddaliła drugie odwołanie i wydała wyrok, który nie spełnił oczekiwań wykonawców reprezentowanych przez ZOPI. W ocenie organizacji Izba oparła swoje orzeczenie na niepełnych ustaleniach pomijających okoliczności, że ustanowiony w umowie wskaźnik waloryzacji dotyczył zmiany przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – ogółem, a nie wartości inflacji, podczas gdy wysokość inflacji ma jedynie pośredni wpływ na wartość zmiany przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dodatkowo, KIO w swoim wyroku nie uwzględniła charakterystyki przedmiotowej umowy i potraktowała ją tak, jakby to była umowa na 36 miesięcy, a nie jak w tym konkretnym przypadku na 60-84 miesiące. Klauzula waloryzacyjna powinna być dostosowana do długości kontraktu. Tymczasem postępowanie GDDKiA zawierające sporne zapisy umowne toczy się dalej, a wykonawcy z nadzieją czekają na wynik skargi złożonej w Sądzie Okręgowym.

Składane odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej na zapisy umowne ogłaszanych postępowań, to doraźne próby rozwiązania problemu. Być może skarga złożona przez ZOPI w pierwszych dniach stycznia tego roku do Sądu Okręgowego będzie precedensem i pomoże uzyskać bardziej trwały i zadowalający efekt. Jednak potrzebne są rozwiązania systemowe dla wszystkich segmentów budownictwa, dla wszystkich kontraktów długoterminowych podpisanych przed i w trakcie niespotykanego dotąd i nieprzewidywalnego wzrostu cen materiałów i usług. Konieczna jest konkretna regulacja prawna, która zobliguje wszystkich inwestorów do waloryzacji umów w sposób adekwatny do sytuacji na rynku, a w przypadku zawierania nowych, dostosowywanie zapisów umów do obecnej sytuacji.

Brak takich narzędzi w niedalekiej przyszłości może skutkować falą bankructw wielu podmiotów, które w ten sposób poniosą konsekwencje rosnących kosztów związanych z realizacją kontraktów. Z drugiej strony skutkiem stosowania tak odrealnionych stawek waloryzacyjnych może stać się również zawyżanie ofert przez firmy startujące w kolejnych przetargach organizowanych przez inwestorów publicznych. Wykonawcy w ten sposób zabezpieczając się przed wzrostami cen przeniosą ryzyka związane z tymi wzrostami na zamawiającego.

Potrzebne rozwiązania systemowe


Im szybciej zostaną wdrożone rozwiązania systemowe w tym względzie i mechanizm waloryzacyjny będzie adekwatny do potrzeb, tym lepiej dla rynku budowlanego, który najlepiej działa w warunkach przewidywalności i stabilizacji. Jest to nie tylko w interesie wykonawców, ale także inwestorów publicznych oraz strony rządowej. Wypracowanie kompromisowych zasad waloryzacji obecnych oraz nowo zawieranych kontraktów na nadzory budowlane pozwoli na uniknięcie przestojów w inwestycjach i zabezpieczy w odpowiedni sposób interesy Skarbu Państwa i jego spółek, a także da przedsiębiorstwom możliwość zawierania umów, których zasady wynagradzania będą uwzględniały bieżące uwarunkowania rynkowe.
Partnerzy działu

Cemex Polska
Colas
Bentley
ECM Group
Stump Franki
Aarsleff
Roverpol
ULMA Group
Tecpoles

Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Zobacz również:

Weber: Chcemy zachęcić do korzystania z autostrad

Drogi i autostrady

Będzie własność warstwowa - budowle nie tylko na gruncie

Drogi i autostrady

Nowe PZP to spójność orzeczeń, ale też groźba zatorów w sądzie

Drogi i autostrady

Jak nowe Pzp chroni podwykonawców?

Drogi i autostrady

Jak nowe Pzp chroni podwykonawców?

Michał Siembab, partner w kancelarii GKR Legal 05 stycznia 2021

Zobacz również:

Weber: Chcemy zachęcić do korzystania z autostrad

Drogi i autostrady

Będzie własność warstwowa - budowle nie tylko na gruncie

Drogi i autostrady

Nowe PZP to spójność orzeczeń, ale też groźba zatorów w sądzie

Drogi i autostrady

Jak nowe Pzp chroni podwykonawców?

Drogi i autostrady

Jak nowe Pzp chroni podwykonawców?

Michał Siembab, partner w kancelarii GKR Legal 05 stycznia 2021

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Rynek Lotniczy
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5